Cailin Mo Ruin-sa
(The Maid I Adore)
Words:
Traditional
Melody:
Traditional
Cailin mo rùin-sa is leannan mo ghràidh
Ainnir mo chridh-sa 's i cuspair mo dhàin
Tha m'inntinn làn sòlais bhi tilleadh gun dàil
Gu cailin mo rùin-sa is leannan mo gràidh.

B'òg chuir mi eòlas air leannan mo ghràidh
'S a rinn mise suas ri'sa ghleannan gu h-àrd
A gnuis tha cho aoidheil, làn gean agus bàigh
Is mise bhios cianail, mur faigh mi a làmh.

Gur tric sinn le chéile gabhail cuairt feadh an àit'
'S a falbh troimh na cluaintean gach bruachag is màgh
Na h-eoin bheag le smudan a' seinn dhuinn an dàn
'S toirt fàilte do'n mhaighdinn d'an d'thug mi mo ghràdh.

Bha mise làn aoibhneis nuair fhuair mi cheud phòg
Bho'n chaileig ghrinn uasail tha aighearach òg
'S e mo mhiann is mo dhùrachd, cho fad 's bhios mi beò
A bhi pòsd' ris a' ghruagaich tha suairc agus còir.
 

Printer Friendly
Verison
Return to Home Page Return to Words to Pipe Tunes
Return to Bagpipe Instructional Section